Front page

Our goals

The main aim of the Czech-China Center is the development of activities leading to the support and overall development of the contacts between the citizens and organisations of the Czech Republic and the People´s Republic of China in the fields of business, employment, economic development, science, technology and art, studying and education, translation and interpretation, research and development programmes, culture, education system, support and protection of youth, tourism, protection of the environment and nature, health, sport and physical training, investment and protection of investments and humanitarian activities. One of the main aims is the development and promotion of Chinese medicine in the Czech Republic. the development of smart cities projects in conjunction with creating new partner cities between the Czech Republic and the People’s Republic of China.

The association realises its activities under the patronage of people engaged in the political sphere of the Czech Republic.

We primarily wantto support the mutual socialising and co-operation in the service areas, to help to enhance the level of the mutual co-operation and engage individuals and groups of all categories for this co-operation. We want to support the cooperation of business entities and cities.

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz